Có 1 kết quả:

xiū shàn

1/1

xiū shàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to renovate
(2) to repair (a building)