Có 1 kết quả:

xiū bǔ

1/1

xiū bǔ

giản thể

Từ điển phổ thông

tu bổ, sửa chữa

Từ điển Trung-Anh

to mend