Có 1 kết quả:

xiū dìng běn

1/1

xiū dìng běn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

revised edition (of a book)