Có 1 kết quả:

xiū chē

1/1

xiū chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to repair a bike (car etc)