Có 1 kết quả:

xiū chē ㄒㄧㄡ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to repair a bike (car etc)