Có 1 kết quả:

xiū yǎng

1/1

xiū yǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) accomplishment
(2) training
(3) self-cultivation