Có 1 kết quả:

fǔ yǎng wú kuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have a clear conscience