Có 1 kết quả:

fǔ wò chēng

1/1

fǔ wò chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) press-up (physical exercise)
(2) push-up