Có 1 kết quả:

fǔ shí jiē shì

1/1

fǔ shí jiē shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. so numerous that one could just bend down and pick them up (idiom)
(2) fig. extremely common
(3) easily available