Có 1 kết quả:

fǔ shēn

1/1

fǔ shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lean over
(2) to bend over
(3) to stoop
(4) to bow

Một số bài thơ có sử dụng