Có 1 kết quả:

fǔ shǒu tiē ěr

1/1

fǔ shǒu tiē ěr

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bowed head and ears glued (idiom); docile and obedient
(2) at sb's beck and call