Có 1 kết quả:

fèng jǐ

1/1

fèng jǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pay
(2) salary