Có 1 kết quả:

bǐ ní

1/1

bǐ ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) parapet
(2) to look askance