Có 1 kết quả:

bǐ yè zuò zhòu ㄅㄧˇ ㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to make night as day (idiom); fig. to burn the midnight oil
(2) work especially hard