Có 1 kết quả:

gè rén shāng hài

1/1

Từ điển Trung-Anh

personal injury