Có 1 kết quả:

gè rén yǐn sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) personal privacy
(2) private matters