Có 1 kết quả:

gè lì

1/1

gè lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) specific example
(2) rare instance