Có 1 kết quả:

bèi gǎn

1/1

bèi gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel even more
(2) to be extremely (sad, lonely, delighted etc)

Một số bài thơ có sử dụng