Có 1 kết quả:

bèi pín qì

1/1

bèi pín qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

frequency multiplier