Có 1 kết quả:

dǎo mǎi dǎo mài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to buy and sell at a profit
(2) to speculate