Có 1 kết quả:

dào xiàng

1/1

dào xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inverted image
(2) reversed image (e.g. upside down)