Có 1 kết quả:

dǎo mài

1/1

dǎo mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to resell at a profit
(2) to speculate