Có 1 kết quả:

dǎo mài ㄉㄠˇ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to resell at a profit
(2) to speculate