Có 1 kết quả:

dǎo tān

1/1

dǎo tān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to collapse (of building)