Có 1 kết quả:

dǎo gē xiè jiǎ

1/1

dǎo gē xiè jiǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to lay down arms