Có 1 kết quả:

dào chōu yī kǒu qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to gasp (in surprise, dismay, fright etc)