Có 1 kết quả:

dào chā mén

1/1

dào chā mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to marry and live with the bride's family (inverting traditional Chinese expectations)