Có 1 kết quả:

dào zāi cōng

1/1

dào zāi cōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fall headlong
(2) (fig.) to suffer an ignominious failure