Có 1 kết quả:

dào xiàng

1/1

dào xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) phase reversal
(2) phase inversion

Một số bài thơ có sử dụng