Có 1 kết quả:

dǎo chá

1/1

dǎo chá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rotation of crops