Có 1 kết quả:

dào jì shí

1/1

dào jì shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to count down
(2) countdown