Có 1 kết quả:

dào tiē

1/1

dào tiē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to lose money instead of being paid (i.e. sb should pay me, but is actually taking my money)