Có 1 kết quả:

dào chē dǎng

1/1

dào chē dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

reverse gear