Có 1 kết quả:

dào tuì

1/1

dào tuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fall back
(2) to go in reverse