Có 1 kết quả:

tǎng néng rú cǐ

1/1

tǎng néng rú cǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

if it is possible (idiom)