Có 1 kết quả:

hòu bǔ

1/1

hòu bǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to wait to fill a vacancy
(2) reserve (candidate)
(3) alternate
(4) substitute