Có 1 kết quả:

hòu xuǎn rén

1/1

hòu xuǎn rén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) candidate
(2) CL:名[ming2]