Có 1 kết quả:

hòu fēng dì dòng yí ㄏㄡˋ ㄈㄥ ㄉㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the world's first seismograph invented by Zhang Heng 张衡 in 132