Có 1 kết quả:

yǐ lài

1/1

yǐ lài

giản thể

Từ điển phổ thông

ỷ lại, trông chờ

Từ điển Trung-Anh

(1) to rely on
(2) to be dependent on