Có 1 kết quả:

jiè zhài

1/1

jiè zhài

giản thể

Từ điển phổ thông

nợ nần, khoản nợ

Từ điển Trung-Anh

to borrow money