Có 1 kết quả:

jiè guāng

1/1

jiè guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Excuse me.
(2) reflected glory
(3) to profit from sb else's prestige