Có 1 kết quả:

jiè gǔ fěng jīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to use the past to disparage the present (idiom)