Có 1 kết quả:

jiè qì

1/1

jiè qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

contract for a loan