Có 1 kết quả:

jiè zhī

1/1

jiè zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to get an advance on one's pay