Có 1 kết quả:

jiè gù

1/1

jiè gù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to find an excuse