Có 1 kết quả:

jiè fāng chā é

1/1

Từ điển Trung-Anh

debit balance (accountancy)