Có 1 kết quả:

jiè huǒ

1/1

jiè huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to borrow a light (for a cigarette)