Có 1 kết quả:

jiè gěi

1/1

jiè gěi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to lend to sb