Có 1 kết quả:

jiè qián

1/1

jiè qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to borrow money
(2) to lend money

Một số bài thơ có sử dụng