Có 1 kết quả:

qiàn yǐng

1/1

qiàn yǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

beautiful image of a woman

Một số bài thơ có sử dụng