Có 1 kết quả:

Ní Tuò shēng

1/1

Ní Tuò shēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ni Tuosheng or Watchman Nee (1903-1972), influential Chinese Christian