Có 1 kết quả:

Lún dūn Guó jì Jīn róng Qī huò Jiāo yì suǒ

1/1

Từ điển Trung-Anh

London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE)